Pravidlá registrácie a používania


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB PORTÁLU PRACA.IN Úvodné ustanovenie 1. Prevádzkovateľom praca.in je Fyzická osoba. 2 . Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné služby: a.) Zverejňovanie pracovných ponúk b.) Prístup do databázy životopisov c.) Uverejnenie reklamných banerov d.) Uverejnenie loga spoločnosti v sekcii TOP partneri e.) Zvýraznenie pracovných ponúk 3. Objednávateľ zadaním objednávky súhlasí so zverejnením svojich údajov prevádzkovateľom pokiaľ si to vyžaduje charakter služby. 4. Za obsah zverejnených textových alebo grafických predlôh či už v inzerátoch alebo reklamných baneroch zodpovedá výhradne objednávateľ. 5. Pokiaľ sú v rámci predlôh poskytnutých objednávateľom používané chránené značky, poskytuje objednávateľ prevádzkovateľovi uzatvorením zmluvy právo k použitiu týchto značiek. Objednávateľ zaručuje, že je oprávnený poskytnúť povolenie k používaniu chránených značiek. 6.Cena a platobné podmienky - Všetko zdarma. Záverečné ustanovenia Poskytnutie akejkoľvek služby prevádzkovateľa alebo potvrdením akéhokoľvek úkonu na portáloch prevádzkovateľa je vždy podmienené akceptovaním aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ sa odberateľ rozhodne ich neakceptovať nie je oprávený danú službu alebo úkon použiť, pričom predchádzajúce využité služby a úkony tým nie sú dotknuté. Všeobecné obchodné podmienky majú platnosť do dňa zverejnenia a nadobudnutia platnosti nových Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ zverejní nové Všeobecné obchodné podmienky 1 pracovný deň pred nadobudnutím ich platnosti. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 6.8.2007.